Logo

อบรมใช้งานระบบสารสนเทศการจัดทำรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการแบบออนไลน์ (Course Spec.) - Shared screen with speaker view